Regulamin

§1. Definicje

1) Administrator – Aleksandra Bończewska – oznacza Atelier Kariery Aleksandra Bończewska z siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3, posiadający NIP: 8882964252 oraz REGON: 363706463, który jako właściciel strony aleksandrabonczewska.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz uzyskuje i przechowuje informacje pozyskane z urządzeń Użytkownika.

2) Strona – strona informacyjna dostępny pod adresem https://aleksandrabonczewska.pl.

3) Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin Strony Aleksandra Bończewska.

4) Podmioty współpracujące – podmioty, z którymi współpracuje Administrator.

5) Usługa – dostęp do informacji publikowanych na stronach Aleksandra Bończewska.

6) Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne w tym: komputer, laptop, telefon, smartphone czy tablet, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony.

7) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa .

§2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1) Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na bezpłatnym dostępie do materiałów i informacji zgromadzonych na Stronie.

2) Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa. Każdy Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia Usług. Opis Usług stanowi wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§3. Przeglądanie i pobieranie informacji

1) Przeglądanie informacji publikowanych na stronie Aleksandra Bończewska nie wymaga rejestracji konta.

§4. Odpowiedzialność i wymogi techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

1) W celu korzystania z usług na stronie Aleksandra Bończewska wymagane jest dysponowanie urządzeniem z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do strony Aleksandra Bończewska, przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet i posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.

2) Stosowane przez Administratora systemy, zabezpieczenia i aplikacje posiadają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjne funkcjonowanie portalu lecz zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia portalu w momencie, w którym konieczna jest naprawa lub modernizacja strony.

3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, które nastąpiło w wyniku ewidentnego naruszenia Regulaminu przez Klienta. Administrator nie ponosi także, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialności w szczególności za:

a) Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

b) Informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników.

c) Utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (siły wyższej) lub też innymi okolicznościami zewnętrznymi i niezależnymi od Administratora w tym w szczególności przez działanie osób trzecich.

d) Szkody wynikłe z podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta.

e) Szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu.

f) Blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

§5. Obowiązki i prawa Użytkowników

1) Zabronione jest:

a) Używanie wulgaryzmów i słów potocznie uznanych za obraźliwe.

b) Obrażanie, naśmiewanie się i upokarzanie innych Użytkowników.

c) Umieszczanie treści pornograficznych, reklam, spamu, różnych form dyskryminacji, linków kierujących do materiałów nielegalnych oraz rozpowszechnianie materiałów chronionych prawami autorskimi.

d) Kierowanie pod adresem strony Progres szydzących i obraźliwych treści, mających na celu dyskredytowanie autorów publikacji.

2) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści i materiały zwłaszcza w sytuacji naruszania praw autorskich czy osób trzecich.

3) Użytkownik ma prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii o ile nie naruszają one Regulaminu Strony.

§6. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest Atelier Kariery Aleksandra Bończewska z siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3, posiadający NIP: 8882964252 oraz REGON: 363706463.

2) Więcej szczegółowych informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania można znaleźć w Polityce Prywatności.

§7. Prawa autorskie

1) Treści, w tym poszczególne jego części zawarte jak i publikowane na Stronie, jak materiały w tym: zdjęcia, grafiki czy filmy korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.).

2) Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich, wynikającej z przepisów ustawy pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

3) Wykorzystanie tekstów zawartych na Portalu wymaga odrębnej zgody Administratora. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem portalu poprzez wysłanie wiadomości listu poleconego na adres Atelier Kariery Aleksandra Bończewska, ul. Maciejewskiego 3A/3, 03-187 Warszawa.

§8. Ważność postanowień

a) W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§9. Właściwość sądu

a) Wszystkie, ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku sporów z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa stosuje się zasady ogólne, wynikające wprost z obowiązującego prawa.

§10. Obowiązujące prawo

a) Do wszystkich stosunków prawnych związanych z Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z wiążących regulacji dotyczących konfliktu prawa.

§11. Tryb zmiany Regulaminu

a) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

b) O treści zmian jak i nowym brzmieniu Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani w formie listownej oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacja na głównej stronie.

§12. Dostępność Regulaminu

a) Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://aleksandrabonczewska.pl/regulamin

§13. Wejście w życie

a) Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2019 r.

§14. Kontakt

a) W celu skontaktowania się z Adminstratorem Użytkownik powinien:

  • wysłać listu polecony na adres Atelier Kariery Aleksandra Bończewska, ul. Maciejewskiego 3A/3, 03-187 Warszawa,
  • wysłać wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@atelierkariery.com.

Regulamin

§1. Definicje

1) Administrator – Aleksandra Bończewska – oznacza Atelier Kariery Aleksandra Bończewska z siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3, posiadający NIP: 8882964252 oraz REGON: 363706463, który jako właściciel strony aleksandrabonczewska.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz uzyskuje i przechowuje informacje pozyskane z urządzeń Użytkownika.

2) Strona – strona informacyjna dostępny pod adresem https://aleksandrabonczewska.pl.

3) Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin Strony Aleksandra Bończewska.

4) Podmioty współpracujące – podmioty, z którymi współpracuje Administrator.

5) Usługa – dostęp do informacji publikowanych na stronach Aleksandra Bończewska.

6) Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne w tym: komputer, laptop, telefon, smartphone czy tablet, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.

7) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa .

§2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1) Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na bezpłatnym dostępie do materiałów i informacji zgromadzonych na Stronie.

2) Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa. Każdy Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia Usług. Opis Usług stanowi wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§3. Przeglądanie i pobieranie informacji

1) Przeglądanie informacji publikowanych na stronie Aleksandra Bończewska nie wymaga rejestracji konta.

§4. Odpowiedzialność i wymogi techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

1) W celu korzystania z usług na stronie Aleksandra Bończewska wymagane jest dysponowanie urządzeniem z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Aleksandra Bończewska, przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet i posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.

2) Stosowane przez Administratora systemy, zabezpieczenia i aplikacje posiadają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjne funkcjonowanie portalu lecz zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia portalu w momencie, w którym konieczna jest naprawa lub modernizacja strony.

3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, które nastąpiło w wyniku ewidentnego naruszenia Regulaminu przez Klienta. Administrator nie ponosi także, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialności w szczególności za:

a) Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

b) Informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników.

c) Utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (siły wyższej) lub też innymi okolicznościami zewnętrznymi i niezależnymi od Administratora w tym w szczególności przez działanie osób trzecich.

d) Szkody wynikłe z podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta.

e) Szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu.

f) Blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

§5. Obowiązki i prawa Użytkowników

1) Zabronione jest:

a) Używanie wulgaryzmów i słów potocznie uznanych za obraźliwe.

b) Obrażanie, naśmiewanie się i upokarzanie innych Użytkowników.

c) Umieszczanie treści pornograficznych, reklam, spamu, różnych form dyskryminacji, linków kierujących do materiałów nielegalnych oraz rozpowszechnianie materiałów chronionych prawami autorskimi.

d) Kierowanie pod adresem strony Progres szydzących i obraźliwych treści, mających na celu dyskredytowanie autorów publikacji.

2) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści i materiały zwłaszcza w sytuacji naruszania praw autorskich czy osób trzecich.

3) Użytkownik ma prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii o ile nie naruszają one Regulaminu Strony.

§6. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest Atelier Kariery Aleksandra Bończewska z siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3, posiadający NIP: 8882964252 oraz REGON: 363706463.

2) Więcej szczegółowych informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania można znaleźć w Polityce Prywatności.

§7. Prawa autorskie

1) Treści, w tym poszczególne jego części zawarte jak i publikowane na Stronie, jak materiały w tym: zdjęcia, grafiki czy filmy korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.).

2) Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich, wynikającej z przepisów ustawy pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

3) Wykorzystanie tekstów zawartych na Portalu wymaga odrębnej zgody Administratora. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem portalu poprzez wysłanie wiadomości listu poleconego na adres Atelier Kariery Aleksandra Bończewska, ul. Maciejewskiego 3A/3, 03-187 Warszawa.

§8. Ważność postanowień

a) W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§9. Właściwość sądu

a) Wszystkie, ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku sporów z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa stosuje się zasady ogólne, wynikające wprost z obowiązującego prawa.

§10. Obowiązujące prawo

a) Do wszystkich stosunków prawnych związanych z Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z wiążących regulacji dotyczących konfliktu prawa.

§11. Tryb zmiany Regulaminu

a) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

b) O treści zmian jak i nowym brzmieniu Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani w formie listownej oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacja na głównej stronie.

§12. Dostępność Regulaminu

a) Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://aleksandrabonczewska.pl/regulamin

§13. Wejście w życie

a) Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2019 r.

§14. Kontakt

a) W celu skontaktowania się z Adminstratorem Użytkownik powinien:

  • wysłać listu polecony na adres Atelier Kariery Aleksandra Bończewska, ul. Maciejewskiego 3A/3, 03-187 Warszawa,
  • wysłać wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@atelierkariery.com.